CFM - Madagasikara

Team building des membres et staff technique du CFM

Du lundi 04 octobre au mercredi 06 octobre 2021, Palais du Fihavanana Ampefiloha Antananarivo

Numéro 03 du trimestriel du CFM

Lanonam-panokafana ny fivoriambe fahatelo (Troisième Assemblée générale) ny Mpikambana ao amin’ny CFM (21.09.2021), notarihin’ny Filohany MAKA Alphonse.

Tamin’ny  kabarim-panokafana  dia  nanoritra  ny  filoha  fa  « ity  fivoriana  ity  dia  handinihana lohahevitra  maro  samihafa  ary  mety  hisy  koa  fandraisana  fanapahan-kevitra  mikasika  ireo  lohahevitra  ireo  any  ampamaranana.  Ankoatran’ireo  antontan-taratasy  momba  ny  famotsoran-keloka  (dossiers d’amnistie) sy  ny  fanonerana  arakasa  (dossiers de réparation de carrière)  dia  miompana  indrindra  amin’ny  fametrahana  paikady  isorohana  izay  mety  ho  disadisa  hitranga  amin’ny  firenentsika,  satria  efa  manakaiky  ny  fotoam-pifidianana,  indrindra  ny  filoham-pirenena  amin’ny  taona  2023. Hiezaka  hitondra  vahaolana  ny  CFM ;  fa  tsy  mivaona  amin’ny  foto-kevitry  ny  lalana  2016-037 ny  taona  2017  momba  ny  fampihavanam-pirenena.  Mbola  ho  ela  ihany  ny taona  2023 saingy  tsy  maintsy  sorohina  dieny  izao  izany».

« Hikarakara  « team building »  izahay  mpikambana  ato  amin’ny  CFM  mandritra  ny  telo  andro  handinihana  ny  lalan-kizorana  taorian’ireo  fihaonana  tamin’ireo  hery  velona  rehetra  eto  amin’ny  firenena :  ny  mpanao  politika eo  amin’ny  fitondrana  sy  ny  mpanohitra,  ny  fiarahamonim-pirenena, ny raiamandreny ara-drazana, ny raiamandreny amapnahy. Maro  ny  soso-kevitra avy amin’ ireo  antokon’olona  ireo  ka  mila  dinihina.  Ny  fidinana  ifotony  nataon’ny  mpikambana  ato  amin’ny   CFM  isam-paritra  koa  dia  manampy  amin’ny  fitadiavambahaolana ».

Taorian’izay  dia  namintina  ny  dingana  vitan’ny  CFM  nanomboka  tamin’ny  fiandohan’ny  taona  ny  filohany :

 • Fanambarana miantso  fitoniana  momba  ny  raharaha  fifofoana  ny  ain’ny  Filoham-pirenena
 • Fametrahana ny  Kianja  maitso  sy  ny  SIF na  ny  sehatra  ifampiresahana  (Espace de dialogue)  andravonana  ny  disadisam-piarahamonina  eny  anivon’ny  Kominina  sy  
 • Ny fampihavanana  ny  foko  Bara  sy  Antandroy  tany  amin’ny  faritra  
 • Momba ny  famontsoran-keloka  dia  nisy  lanonana  ofisialy  natao  isam-paritra,  araka  ny fangatahan’ireo  voakasika,  nanolorana  ny  taratasy  tamin’izy    Ary  marihina  fa  ny fanapahan-kevitry  ny  CFM (décision d’amnistie)  dia  mihantra  avy  hatrany  ary  tsy  azo  anaovana  fampakarana.
 • Momba ny  fanonerana  arakasa  (reparation  de  carrière)  dia  hisy  dinika  miaraka  amin’ny  minisiteran’ny  fiarovana  mikasika  an’ireo  miaramila  nahazo  
 • Momba ny  fanonerana ara-bola  (indemnisation)  dia  miandry  ny  didy  fampiharana  (décret d’application)  isika ;  na  izany  aza  dia  efa  nisy  ny  dinika  niarahan’ny  teknisianin’ny  CFM  sy  ireo  avy  amin’ny  ministeran’ny  Fitsarana  sy  ny  Fitantanambola  natao  tamin’ny  herinandro  teo  ho  famolavolana  io  didy io  (projet de décret).
 • Ny fifindramonina  anatiny  (migration interne)  koa  dia  anisan’ny  nitondran’ny  CFM  anjara  birikiny  koa  satria  mitarika  olana  amin’ny  ara-tsosialy,  ara  tontoloiainana  ary  mampifandrafy  ny  samy  malagasy .

Teo  am-pamaranana  dia  nampatsiahy  ny  filohan’ny  CFM  fa  androany  ny  andro  iraisam-pirenena  ho  an’ny  fandriampahalemana  (journée  internationale  de  la  paix)  ka  irariana  ny  hisian’ny  fandriampahalemana  eto  amintsika  satria  toa  mirongatra  ny  tsy  fandriampahalemana,  raha  tsy  hitanisa  afa  tsy  ny  fanakanan-dalana  miverina  indray  eny  amin’ny  lalam-pirenena,  ny  asan-dahalo  toy  ny  nitranga  tany  Befotaka  roa  andro  lasa  izay  ka  ampolony  ny  olona  maty.

ANTSO HO AMIN’NY FITONIANA

ANTSO HO AMIN’NY FANAJANA NY SOATOAVINA MALAGASY

HISIAN’NY FITONIANA

       

 

 

 

« CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY »

                                 CFM

 

ANTSO HO AMIN’NY FANAJANA NY SOATOAVINA MALAGASY

HISIAN’NY FITONIANA

 • Manoloana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, na ara-tsosialy na ara-toe-karena ary manampy trotraka an’izany ny lafiny ara-politika ka miteraka fahasahiranana sy tebiteby.

 

 • Potika ny Soatoavina satria: teny mandratra, tsy tokony ho renesin’ny sofina akory, feo sy endrika feno fahavinirana, izany no iainana ankehitriny.

 

 • Toa tsy afaka mifampiresaka mivantana intsony raha tsy amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera samihafa ! Ny serasera izay tokony miabo mba hampiombona, kanefa dia lasa fitaovana mampisy fisaraham-bazana ary raha mitohy dia hiteraka herisetra.

Koa manoloana ireo zava-misy ankehitriny ireo.

DIA :

 • Mampahatsiahy ny « Conseil du Fampihavanana Malagasy», ny Hasin’ny Fahamarinana sy ny Fihavanana maha iray antsika Malagasy.
 • Manao ANTSO AVO ho amin’ny TENA FIHAVANANA ka HIFEHY TENY SY HIFEHY TENA ary hitandro hatrany ny fifanajana.

 

NOHO IZANY :

 • Mandray ny andraikitra manandrify azy, ho tohin’izao Antso izao ny CFM.

Efa nitera-doza loatra teto amintsika ny fisaraham-bazana izay mitarika mankany amin’ny fahantrana lalina koa handeha hosorohana. Izay mampiombona toy ny : fahamarinana, fifanajana, fifampihainoana, firaisankina sy fihavanana no andao hiaraha-miatrika.

« Malagasy mihavana, Vahoaka milamina, Firenena mandroso ».

Ny Birao Maharitra

Appel a un Elan de Solidarité 24/07/2020

Antso ho amin’ny Firaisankina sy ny Fihavanana

Fanambarana teto amin’ny CFM anio 19-05-2020

FIVORIAMBE VOALOHAN’NY CFM NY TAONA 2020

Ny lanonam-panokafana dia natao androany 02.03.2020 tamin’ny 10 ora tao amin’ny siège du CFM Ampefiloha, ary notarihin’ny filohany MAKA Alphonse.

Nanoritra ny filoha MAKA Alphonse fa, « amin’ity taona 2020 dia manana vinan’asa 6 lehibe ny CFM :

 • Fanatsarana ny fampiharana ny DINAa eto amintsika, ny DINA izay ao anatin’ny soatoavina malagasy ary anisany mahomby amin’ny fampandraisana andraikitra ny vahoaka amin’ny fitantanana sy ny fikajiana ny resaka ny fandriampahalemana (cadrage du DINa), iarahana miasa amin’ny sampan-draharaham-panjakana voakasik’izany, toy ny minisiteran’ny Atitany, ny an’ny Fitsarana, ny Mpitandro ny Filaminana. Andraikitray CFM ny manatsara ny fampiharana ny DINA, fiarahamiasa amin’ny samy malagasy mba hitera-bokatsoa ho an’ny firenena.
 • Fanohizana ny famahana ny olana ateraky ny fifindramonina anatiny (migration interne). Tsy voafehy ny fivezivezen’ny mponina (flux migratoire), satria isika tsy manana politika manokana mikasika ny fifindramonina. Izy io dia miteraka lonilony sy fisavoritahan’ny fiarahamonina amin’ny samy Malagasy, satria ny mpifindra monina miteraka fanelingelenana ny tompontany. Anisany toerana nosafidina ao anatin’izany ny Distrikan’Ambatoboeny, ao Ankarafantsika. Efa nivory niaraka tamin’ny tompon’andraikitra ara-panjakana any an-toerana sy ny mponina any izahay ary mbola hotohizana amin’ity taona ity. Betsaka ny toerana voakasik’io olana io (Menabe, Sava, Sofia, Diana…). Mety hiteraka olana amin’ny samy malagasy.
 • Fanohizana ny fikarohana sy fanatanterahana ny fampihavanana ara-tantara, izay mikasika indrindra ny taonjato faha-19. Nisy ireo fifanafihana teo amin’ny samy fanjakana nisy tamin’izany fotoana izany. Vita ny ady, fa ny akony mbola mitoetra. Misy toerana tsy azo itsahin’izao na izao. Ohatra velona sy anisany anaovanay fanadihadiana ny ao Ifandana, Distrikan’Ambalavao nisian’ny fifanafihana teo amin’ny fanjakana roa (Merina sy Betsileo, ka misy faritra tsy azo itsahin’ny foko avy nifanandrina). Tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana iainantsika intsony.
 • Fanohizana sy fanitarana ny fametrahana ny SIF na Sehatra ifampiresahana (plate-forme de concertation ou plate-forme de dialogue). Mahita izahay ato amin’ny CFM fa ny fifampiresahana ihany no mahavaha olana, na politika na sosialy. Izy io dia ivondronan’ny herivelona rehetra manerana ny nosy (fikambanana politika, société civile, mpitondra fivavahana, mpitondra nenti-paharazana…). Ezahinay apetraka isam-paritra ary mety ho tonga isaky ny Distrika ny SIF. Efa nisy ny napetraka tany Fianarantsoa, ary nazoto dia nazoto ny mpiray tanindrazana nandray anjara. Na resaka ady tany io, na resaka insécurité, na olana tsotra tsy mila entina any amin’ny Fitsarana fa fifampiresahana dia mahavaha ny olana.
 • Ady tany, anisany mamotika fiarahamonina malagasy. Mijery manokana ny anjara birikiny ny CFM ho famahana ity olana ity.
 • Mikasika ireo requêtes na demandes d’amnistie, demandes de réparation, demandes d’indemnisation, izay tonga eto aminay (demandes miisa 1300 eo ho eo no tonga eto aminay), avy amin’ny faritany rehetra manerana ny Madagasikara, misy sivily ary misy ny miaramila. Hodinihinay lalina ary handraisana fanapaha-kevitra amin’ity taona ity. Tsy hoe milalao asa fa mitandrina dia mitandrina ny CFM. Mila fandinihana lalina, sao mihinana am-bolony ny CFM. Sao ny fanapahan-kevitry ny CFM indray no hitarika lonilony amin’ny samy Malagasy. Efa nidina ifotony izahay nanao ny fanadihadiana ary mbola mitohy hatramin’izao.

Nampahatsiahy moa ny filoha ny CFM fa ny tena andraikitra lehibe ny CFM dia ny fametrahana fitoniana, mba tsy hisian’ny krizy politika miverimberina intsony. Ary miantso ny mpanao politika sy ny olona tsotra mba hitandro ny soa iombonana ary hanaja izany ka ho mora ny fikatsahana ny fitoniana.

Marihina fa tsy resa-bola fotsiny ny resaka fanonerana sy ny onitra (indemnisation, réparation), fa ny tanjona dia ny hisian’ny fampihavanan’ny samy malagasy. Misy OPJ avy amin’ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena miara-miasa aminay midina ifotony manao fanadihadiana. Ny resaka ara-bola no dingana farany. Nanao volavolana didim-panjakanaizahay efa nomenay ny Fitsarana, satria izahay tsy manana fahefana hamoaka didy, mba ho fananganana ny « fonds national de solidarité », handoavana ny onitra sy ny fanonerana.

Soritana fa tsy anjaran’ny CFM ny mamerina ny gradin’ireo tara grady na nampidinina grady noho ny  krizy politika nifandimby, na sivily io na miaramila fa any amin’ny minisitera mpiahy. Fa anjaranay kosa ny manaporofo fa misy resaka politika ny fahataran’ny gradin’olona iray (faits liés aux événements politiques entre 2002 jusqu’à la fin de la Transition).

Fifaninana sary famamantarana (Logo) faha-60 taonan’ny Fahaleovantena sy ny Foloalindahy

FANAMBARAN’NY FILOHAN’NY CFM HO AMIN’NY FIATREHANA NY FIFIDIANANA BEN’NY TANANA SY MPANOLO-TSAINA (Alatsinainy 04/11/2019)

Ry Malagasy mpiray tanindrazana,

Afaka fotoana fohy isika dia hiatrika ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanana, fifidianana ho marikin’ny demokratia sy ny fitsinjaram-pahefana, koa manentana antsika mpiray tanindrazana rehetra hanefa ny adidintsika amin’izany fotoan-dehibe izany.

Manaraka izany tsy ho ela isika dia hanaraka ny fotoana fampielezan-kevitra, fotoana ahafahan’ny kandida mizara amintsika ny programan’asany. Ka eto izahay ao anatin’ny CFM dia miangavy, ary maniry koa raha maniry antsika handrindra an’izany fampielezan-kevitra izany ao anatin’ny fitoniana, firahalahina, ary indrindra indrindra amin’ny fanajana ny soa toavina maha malagasy dia ny fihavanana. Entanina koa isika rehetra mba hanaja ny lalana velona eto amintsika, fa ao anatin’ny fanajana ny lalana no ahafahantsika manaja ny demokratia. Koa miangavy antsika kandida sy mpanohana ny kandida mba samy hanao ny fampielezan-kevitra am-pitoniana, mba afahantsika mampandroso ny firenentsika, satria ao anatin’ny fitoniana no afahantsika miatrika ny asa fampandrosoana.

CLOTURE DE LA TROISIEME ASSEMBLEE GENERALE DU CFM POUR L’ANNEE 2019 (27.09.2019)

La cérémonie de clôture a lieu ce jour à 10h au siège du CFM à Ampefiloha. Dans son discours le Président du CFM, Maka Alphonse a résumé les travaux de tous les membres pendant un mois. 

 • Ce rendez-vous a permis aux 33 membres du CFM de mettre en place deux commissions spécial, l’une pour la « migration intérieure » et l’autre en vue d’une « réconciliation historique » pour le cas de certaines régions.

Commission spécial « Réconciliation historique » : dans la localité d’Ifandana (du côté d’Ambalavao), l’antagonisme latent entre Merina et Betsileo reste d’actualité. Ce problème est né de l’attaque de l’Armée de Radama contre les autochtones (du temps de la royauté), mais la rivalité entre ces derniers et les « Merina » est loin d’être effacé par le temps. Un problème qui nécessite l’intervention du CFM pour rétablir la sérénité et surtout le « fihavanana » entre Malagasy. Ainsi, une délégation sur CFM va incessamment descendre sur terrain.

Commission spécial « migration intérieure » : dont la première mission se fera dans le District d’Ambato Boeny. La migration d’une partie de la population d’autres Régions à Ambato Boeny (ou autres Districts) n’est pas sans impact sur la vie de la population locale, pour ne citer que la dégradation de l’environnement due à la recherche de terrain à exploiter. La consternation des autochtones est à l’origine des rivalités entre Malagasy.

 • L’initiative du CFM d’inscrire le « Fihavanana » dans le Patrimoine immatériel de l’Humanité n’est pas abandonnée, un autre sujet abordé durant cette troisième session. La procédure continue et ceci en collaboration avec le ministère de la Culture et du Patrimoine. Fin prêt, le dossier sera remis dans les prochains jours entre les mains du Gouvernement, suivi d’une rencontre entre tous les acteurs concernés au niveau du Gouvernement et du CFM.
 • Autour des prochaines élections communales (élections de proximité), le Président du CFM a lancé un appel pressant à l’endroit de tous les candidats d’entreprendre leur campagne électorale dans le respect mutuel et surtout dans le respect du « fihavanana » malagasy. « L’organisation d’élections libres et transparentes se fait dans le calme et l’apaisement ». MAKA Alphonse appelle à éviter les provocations entre candidats. « Chers candidats, les électeurs portent leur jugement sur votre programme de développement, et non sur votre capacité de nuisance ».

EMISSION « MALAGASY ITSIKA » DE LA RADIO NATIONALE, tous les dimanches à 16 h 30.

EMISSION « MALAGASY ITSIKA » DE LA RADIO NATIONALE, tous les dimanches à 16 h 30.

Un rendez-vous dominical à ne pas rater, qui traite la principale mission du CFM ainsi que sa raison d’être. L’objectif est surtout de redresser la perception floue autour de la conduite du processus de réconciliation nationale au niveau du CFM.

Intervention du Président du CFM, MAKA Alphonse et du vice-président de cet organe constitutionnel pour l’ex-province d’Antananarivo, RAMAMIMAMPIONONA Gérard :

DIMANCHE 15.09.2019

OUVERTURE DE LA TROISIEME ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DU CFM (Lundi 2 septembre 2019)

Troisième Assemblée générale des membres du CFM en photos

L’ouverture de l’Assemblée générale des membres du CFM a lieu ce jour à 10 h. Le discours du Président de cet organe constitutionnel, MAKA Alphonse, a ouvert ce troisième rendez-vous trimestriel des 33 membres de cet organe qui se charge de la réconciliation.

Son Président a rappelé les différentes activités du CFM, entre les deux dernières Assemblées générales. Ce dernier a mis en exergue la présentation officielle du rapport activité du CFM qui a eu lieu le 26 juillet dernier. « A noter que dans son article 31, la loi 2016-037 relative à la réconciliation nationale prévoit que les autorités compétentes doivent prendre en considération les propositions, recommandations, résolutions du Conseil du Fampihavanana Malagasy.
A chaque session parlementaire, l’Exécutif est tenu de donner réponses aux recommandations du Conseil du Fampihavanana Malagasy. A cet effet, on espère bien que l’Exécutif va donner suite aux recommandations que nous avons remises entre les mains des différentes Institutions étatiques, à la suite de la présentation de notre rapport d’activité », a souligné le Président du CFM.

Ce dernier a également signalé que les ateliers organisés, pendant l’intersession, dans différentes Régions ont servi de cadre pour la sensibilisation sur la mise en œuvre du processus de réconciliation (Mampikony Région Sofia, Nosy Be dans la Région Diana, Moramanga dans l’Alaotra Mangoro…). Les portes-ouvertes sur la raison d’être du CFM (Marovoay Boeny, Miarinarivo Itasy) ne sont pas en reste, sans oublier de signaler l’atelier sur le problème de l’insécurité dans la Région Fianarantsoa. A noter qu’à partir de ces démarches effectuées dans toute l’Ile, les demandes de la population pour la mise en place des démembrements du CFM au niveau des Régions se font entendre.

Le Président Alphonse MAKA n’a par la suite pas manqué de signaler que « le partenariat avec les différentes institutions internationales œuvrant dans la réconciliation nationale continue. On peut citer, entre autres, notre rencontre avec Patrick Mutzenberg du CCPR (une institution œuvrant dans le droit de l’Homme dont le siège se trouve à Genève) ».

Par ailleurs, tous les membres du CFM pendant l’intersession ont répertorié les différents foyers de tension existants dans leur Région respective, susceptibles d’entraver la mise en œuvre du processus de réconciliation.

A la fin de son discours, le président du CFM a fait savoir l’ordre du jour de cette troisième Assemblée générale qui va durer 1 mois, à savoir :

 • La sensibilisation sur l’apaisement menée par le CFM en vue des prochaines élections communales.
 • Le Traitement des demandes de réparation et d’indemnisation des victimes de crise politiques.
 • Les travaux des trois commissions au sein du CFM.

Lundi 02 septembre 2019

Lundi 02 septembre 2019 : Cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale du troisième trimestre de cette année, qui réunira les 33 membres du CFM et va durer 1 mois.

Midi Madagascar ce jour : US et coutumes malagasy face à la mondialisation

Midi Madagascar ce jour du 13/08/2019: US et coutumes malagasy face à la mondialisation

Le « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM) continue de sillonner le pays. Il a tenu ainsi, un atelier, hier à Nosy-Be, en collaboration avec l’office régionale du tourisme du Diana, portant notamment sur les us et coutumes malgaches, face à la mondialisation et le tourisme. Ce fut également une occasion pour son président Maka Alphonse de faire connaître le rôle et les attributions du CFM. Faut-il rappeler que le « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM) a pour rôle de garantir une stabilité durable à travers la réconciliation nationale. Ses actions portent notamment sur le concept «Vérité, Justice, Pardon, Amnistie et Réconciliation», en vue d’établir une atmosphère politique sereine et un environnement favorable à un fonctionnement apaisé des institutions. Cet organe a également pour attributions principales d’établir la vérité sur les violences et les allégations de violation des droits de l’Homme en relation avec des faits liés aux événements politiques de 2002 jusqu’à la fin de la Transition. Elle assure la lutte contre la culture de l’impunité et des pratiques de la Justice des vainqueurs, dans le respect de la légalité. Le CFM se charge aussi de la prévention et de la résolution des conflits pouvant porter atteinte à l’unité nationale et à la paix sociale.

Recueillis par Dominique R.

MISSION DU CFM A MAMPIKONY LE 31.07.2019

 

MISSION DU CFM A MAMPIKONY LE 31.07.2019

Toujours dans le cadre de la mission du CFM pour faire connaitre les principales missions de cet organe constitutionnel ainsi que sa raison d’être, une délégation composée de son Président, MAKA Alphonse, de la présidente de la Commission « VERITE ET PARDON » en son sein, RASOAMANIRY et d’un autre membre du CFM, RAHAINGOSOA Louise Odette (Originaire de la Sofia) a rencontré la population de la Région Sofia. Plusieurs autorités locales, entre autres, le Préfet de la Région SOFIA, le Chef de District de Mampikony, ainsi que d’autres représentants régionaux des différents départements ministériels, ont assisté à ce rendez-vous avec la population de la Région SOFIA, qui a eu lieu le 31 juillet 2019 dans le District de Mampikony. Faut-il rappeler que l’objectif du CFM est surtout de redresser la perception floue autour du processus de réconciliation nationale mené par cet organe.

L’occasion a permis à la population de cette partie Nord-Ouest de Madagascar de comprendre la réconciliation qui est un processus généralement long et lent, nécessitant l’adhésion de la population. Tous les citoyens doivent être motivés à coopérer avec le processus.

Le problème d’insécurité dans cette Région a également été abordé durant la rencontre qui a vu la participation de la population des 5 Districts de la Région, à savoir Mampikony, Mandritsara, Bealanana, Port-Bergé et Befandriana. Le fléau « vol de bovidés » constitue une source de rivalité entre population locale, pour ne citer que le cas ayant eu lieu le 01 août dernier à Mampikony. Des dahalo venant de District d’Andilamena ont attaqué Mampikony, une attaque suivie de la disparition de 524 têtes de bovidés. Grâce aux efforts des éléments des Forces de l’ordre, ces 524 têtes de bovidés ont été restituées et la révolte de la population ainsi que la vengeance entre deux clans de ces Districts concernés ont été évités de justesse. Ainsi, le Président du CFM a été témoin des cris de détresse de la population locale et a promis de rapporter auprès des autorités compétentes ces problèmes d’insécurité.

Les conflits fonciers sont récurrents à Madagascar et cette partie de l’Ile n’est pas en reste. La population locale a profité de la rencontre avec les membres du CFM pour exposer ses problèmes. La situation de fait de la majorité des propriétaires terriens est menacée par l’envahissement des « mpihavy ». Soucieux de la paix sociale, le Président Maka Alphonse a tenté de régler les conflits à l’amiable, toujours dans le cadre de sa mission, sans oublier de promettre de tout rapporter aux autorités compétentes.

31 juillet, journée des femmes africaines dont la célébration a eu lieu du 1 au 3 août dernier à Mampikony, a coïncidé avec le passage de la délégation du CFM dans cette partie de l’Ile. Avec toutes les autorités locales, conduites par le Préfet de Région, le Président du CFM a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture de la rencontre des femmes sous le thème « Firaisankina no mampandroso ». Rappelons ainsi que 5 Districts (Mampikony, Mandritsara, Bealanana, Port-Bergé et Befandriana) ont été représentés à cette journée. Une journée qui a permis à ces femmes de raffermir le « Fihavanana » entre elles en particulier et entre la population de toute la Région en général.

« Cette journée des femmes africaines traduit le ‘fihavanana’ entre les femmes de cette partie de l’Ile, une manifestation qui se rapproche de la conduite de la réconciliation nationale, principale mission du CFM », a précisé RAHAINGOSOA Louise Odette, pour expliquer la présence du CFM à cet événement.

Fiarahabana an’ireo Députés

       FIARAHABANA DEPIOTE

CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY              

FIARAHABANA

 

Taorinan’ny fanambarana ofisialy ny valim-pifidianana Solombavambahoaka izay navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana, dia ho tafapetraka indray ny Antenimieram-pirenena. Koa, etoana no isaorana antsika mianakavy : ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka, ireo kandidà sy ny mpanohana azy, ary ireo rehetra nikarakara tamin’ny fanatontosana izany. Samy nanao ny adidiny sy nitandro toy ny anakandriamaso ary nametraka avo tamin’ny toerany ny Soatoavina malagasy dia ny Fihavanana nitondra Fitoniana ka nahatontosana antsakany sy andavany ny fifidianana.

Miarahaba sy mirary soa anareo Solombavambahoaka miisa 151 voafidin’ny vahoaka. Hahaleo hahalasana anie ianareo, hahatanteraka antsakany sy andavany ny asa hanirahan’ny lalàna anareo. Voafidy tao anatin’ny maro ianareo nohon’ny faharesen-dahatry ny vahoaka tamin’ny toky nataonareo, hijoro sy hiaro ny tombontsoa iombonana hositrahan’ny vahoaka tsivakivolo. Manan-danja loatra izany safidim-bahoaka izany, fahendren’ny razantsika rahateo ny hoe : « Ny feon’ny vahoaka dia feon’Andriamanitra ». Koa inoana fa tsy handraraka ilo mby an-doha ianareo fa hitana ny teny nomena ka hijoro sy haneho fahavononana hatrany ho mendrika ny asa anirahana anareo sy andrasana aminareo.

Miandrandra anareo ny vahoaka Malagasy ary manantena fa hisava ny raho-mitataon’ny fahantrana noho ianareo olom-banona sy feno fahavonona ary sahy hijoro handray andraikitra.

Koa mankahery anareo hanoratra tantara vaovao ho an’i Madagasikara. Antenaina fa hiady hevitra amim-panajana, hiasa anaty fahamarinana sy fitiavan-tanindrazana ho soa ho an’ny rehetra mba ho « MALAGASY MIHAVANA, VAHOAKA MILAMINA, FIRENENA MANDROSO I MADAGASIKARANTSIKA ».

Antananarivo, faha 05 Jolay 2019

Ny Filoha

FAMARANANA NY FOTOAM-PIVORIANA ARA-POTOAN’NY CFM 02/07/2019

FAMARANANA NY FOTOAM-PIVORIANA ARA-POTOAN’NY CFM

Nifarana ny talata 02 jolay 2019, ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny CFM ho an’ity taona ity. Ho famintinana ny asa nandritra izany dia notsindrian’ny filoha ny CFM, MAKA Alphonse, teo imasony mpanao gazety tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana fa « araka ny voalazan’ny lalana, mivory isaky ny 3 volana ny CFM, ka 1 volana ny fotoam-pivoriana, ary fotoam-pamaranana androany. Anisan’ny nivoriana ankoatran’ireo tatitra natao isaky ny faritany sy ny faritra, ny fijerena ireo mety ho trangana olana isaky ny faritra. Tao anatin’izany zahay no nijery koa ny fomba mety azo fametrahana ny fihavanana isaky ny faritra. Eo ny ohabolana izay harena ananantsika, eo ihany koa ireo dina izay anisan’ny harena ananantsika koa hametrahana ny findriampahalemana isam-paritra ».

Mahakasika ny dina indrindra, raha nanohy ny fanazavany ny filohan’ity rafim-panjakana ity dia nanoritra fa « maro isan-karazany ny dina, fa hohatsaraina izy ireo nefa tsy maintsy fantarina sy fakafakaina tsara alohan’ny hanatsarana azy. Nandraisana fanapahan-kevitra moa ny momba ireo ».

Ity fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ity koa ny fotoana nandinihana ny momba ireo antotan-taratasy mikasika ny fanarenana (réparation). « Antontan-taratasy maromaro mikasika ny fanarenana no nodinihina, mangataka fijerena ny fahavoazany ireo olona mihevitra fa tratrin’ny antsojay tamin’ny resaka adilahy politika. Maro izy ireo misy sivily misy miaramila, maro amin’izy ireo no mbola tsy nandraisana fanapahankevitra satria mbola mila fanadihadiana. Eto aminay moa dia mazava tsara fa izay fanapahankevitra raisina eto dia ho amin’ny fampihavanam-pirenena, na mikasika ny réparation na ny indemnisation (fanonerana) », hoy ihany ny filoha MAKA Alphonse.

Mahakasika ny famotsoran-keloka dia nanoritra ny filohan’ny CFM fa « antotantaratasy maromaro, eo amin’ny 30 mahery, no mbola kirakiraina eny anivon’ny « Komisionina manokana momba ny famotsorankeloka » na ny « commission spéciale indépendante pour l’amnistie » any anivon’ny Fitsarana Avo, miandry ny « avis juridique » avy any izahay vao hanapa-kevitra mikasika ireo ».

Nofintinin’ny filoha MAKA Alphonse koa fa « ankoatra ireo dia misy ireo zava-dehibe eto amin’ny firenena mila fanovana, ka nanapa-kevitra izahay fa hanao tolo-kevitra (recommandations) omena ny filohana andrim-panjakana rehetra toy ny eo anivon’ny fiadidiana ny  Repoblika, primatiora, ny Antenimieran-doholona, ny Antenimieram-pirenena. Afaka raisina ohatra amin’izany ny momba ny rafim-pampianarana izay mila fanovana tokoa, eo koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective. Nodinihina ny momba ny fahefan’ny fokontany sy ny firafiny satria ny fampandrosoana dia miainga avy eny ifotony. Anisan’ny nojerena koa ny fomba fifidianana Ben’ny Tanana, zay saika mitarika olana ny fomba fifidianana azy ka nojerena ny fanatsarana azy ary anisan’ny nanaovanay tolo-kevitra izay halefa amin’ny manampahefana isan-tsokajiny atsy ho atsy. Eo koa moa ny momba ny tsy fandriampahalemana, nojerena ny hoe inona no anjara biriky ny CFM mikasika io ».

Fa nandritra ny kabary famaranana no nanoritan’ity mpitarika andrim-panjakana ity fa “miroso ny fananganana ny fampihavanana Malagasy ho VAKOKA ara-kolontsaina eran-tany. Miroso ihany koa ny fanaovana ny  “Manuel de Procédure” – CFM. Mitohy ny asa fampihavanana  any amin’ny Faritra tsirairay, singanina ny fiomanana ho amin’ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy Mpanolon-tsaina”. Ary farany dia tombanana ho amin’ny 02 Oktobra ny fotoam-pivoriana manaraka.

Appel au calme du 14/06/2019