CFM - Madagasikara

ANTSO AVO HO AN’NY MPIRAY TANINDRAZANA

       

       

 « CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY »

                              CFM

 

ANTSO AVO HO AN’NY MPIRAY TANINDRAZANA

Misedra zava-tsarotra isika Malagasy amin’izao fotoana izao, toe-javatra izay mitaky sy manery antsika hiray hina bebe kokoa ary hiaina ny tena Fihavanana :

 • Ny tsy fandriampahalemana, na ambanivohitra na an-tanàn-dehibe
 • Ny fahantrana sy ny kere manery ireo mpiray tanindrazana hifindra monina sy ireo olana marolafy aterak’izany, izay mety hitera-doza raha tsy voavaha haingana.
 • Manampy trotraka indray koa ny fisondrotry ny vidim-piainana, noho ny fiakaran’ny vidin-tsolika sy ny zava-misy maneran-tany, eo ihany koa ny savorovoro ara-politika.

 Hany ka mitady ho very fanahy mbola velona ny Malagasy.

Iray isika Malagasy, araka ny fiteny mahazatra manao hoe « fia an-daka raiky », ka iza indray no handrasantsika handrindra ny fiainantsika ?

 Isaorana ny Mpitondra ny amin’izay ezaka rehetra efa natao sy mbola hatao ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny Malagasy, indrindra ireo marefo izay tsy mitsaha-mitombo ankehitriny, ka mila fanampiana haingana ary fikarohana sy fampiharana fepetra maharitra.

KOA MANAO ANTSO AVO IZAHAY ETO ANIVON’NY CFM :

 • Aoka tsy hisy mihitsy hanararaotra an’ireo Mpiray tanindrazana izay efa vesaran’ny fahasahiranana samihafa.
 • Aoka hifampitsinjo sy hifampitsimbina, araka ny fitenintsika manao hoe : « Tery omby ririnina ka tsy hahabotry ny zanany ary tsy hankahia ny reniny ».
 • Atsaharo ny fifandrangitana.
 • Manentana hatrany izahay CFM ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fifampiresahana sy ny fifanajana, koa : mahaiza isika mifampiresaka sy mifampihaino, mba hahitana hatrany vaha-olana iraisana, ho amin’ny Fitoniana hisian’ny Fampandrosoana.

Natao teto Antananarivo, ny 18 jolay 2022

Amin’ny anaran’ny « Conseil du Fampihavanana Malagasy »

Ny Filoha

 

 

FIHAONANAN’NY CFM SY NY « PLATE-FORME REGIONALE » HO AMIN’NY FANOVANA NY LALAM-PANORENANA

Ikambanana Antoko politika 20, izay tarihin’ny Bezaza Eliana, ny « plate-forme régionale » izay noraisin’ny Filohan’ny CFM, MAKA Alphonse, notronin’ ny Filoha lefitra avy amin’ny faritanin’ny Fianarantsoa, Raotosamy Honoré, tao amin’ny toeram-piasany Ampefiloha ny zoma 25 martsa teo.

Taorian’ny Fihaonana dia nanazava ny Filohan’ny CFM :

« Isaoranay ry zareo avy ao amin’ny plate-forme régionale, izay tonga taty am CFM nitondra ny vokatry ny asan-dry zareo momba ny lalam-panorenana ho amin’ny « Etat régional », mba ho fandraisan-dry zareo anjara hitondra filaminana eto amin’ny firenena. Zava-dehibe tokoa izany amin’ny maha mpanao politika azy ireo, satria fantatsika moa fa ny roa amin’izy ireo dia efa nilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena tamin’ny fifidianana farany teo. Ny hevitra tsy azo tsy amin’olona, ary ny fifampiresahana ihany no tena zava-dehibe ».

Ny tolo-kevitry ny plate-forme régionale moa dia momba ny fanapariaham-pahefana hananan’ny faritra rehetra tombotsoa, ka tsy hisy ny tombo sy hala.

Raha nanohy ny fanazavany ny filoha ny CFM, dia nanoritra hoe « noararaotina izao fihaonana izao nanolorana ny anjara birikinay CFM, dia ny boky mirakitra ny tolo-kevitray momba ny hisian’ny fifidianana tony, mangarahara ary eken’ny rehetra, izay mitondra ny loha-teny hoe « Le Soatoavina malagasy, source d’apaisement ».

Teo am-pamaranana dia hoy izy : « Maromaroa ny ohatraizao, mitondra hevitra hanatsarana ny firenentsika ».

HCC Ambohidahy 03.02.202

Fitsidihana amin’ny fomba fifanajana nataon’ny Mpikambana amin’ny CFM, tarihin’ny Filohany MAKA Alphonse, ireo Filoha lefitra avy any Antsiranana JEAN,  Antananarivo RAMAMIMAMPIONONA Gérard, Mahajanga ZALIFA Bente Salim, Fianarantsoa Raotosamy Honoré, Toliara Latimer RANDRIANASOLO, ny mpapakateny lefitra RAZAFINDRAVOLA Virginie, ary ny Sekretera Mpanatanteraka, RAJAONARIVELO Théogène.

Nitsidika tamin’ny fomba fifanajana ny filohan’ny HCC izy ireo ary nanolotra koa antontan-kevitra momba ny hisian’ny fifidianana madio, mangaraharaha ary eken’ny rehetra an’ity Andrim-panjakana ity, tohin’izay efa natao teny amin’ny CENI.

Ny anton’izao hoy ny filohan’ny CFM diany mba « hialana amin’ny kirizy lavareny saika vokatry ny fifandirana eo amin’ny fifidianana. Anjara andraikitray CFM no misoroka  ny disadisa manodidina ny fifidianana. Ary ny HCC fantatsika ny anjara andraikiny eo amin’ny fifidianana, andrimpanajakana lehibe mpamoaka amin’ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Izay no nahatonga anay CFM niangavy fiarahamiasa am’ny HCC, mba hisian’ny fitoniana eto amintsika, mba hisiany fitoniana eto amin’ny firenena, nizarana izay fehin-kevitra novolavolainay ».

Nanoritra koka ny filohan’ny HCC hoe « Manana anjara toerana lehibe tokoa ny CFM eo amin’ny disadisa efa nitranga, sady hisorohana ny disadisa ho avy mba hisian’ny fitoniana. Ka ny fehinkevitra ny CFM ho fanatsarana ny tontolo politika milamina dia raisina an-tanandroa. Ny HCC kosa dia efa nanao fanamby hanao izay tatry ny ainay tokoa hiasa ao anaty ny fahamarinana sy ao anatin’ny fanarahan-dalana tanteraka sy fanajana ny Lalampanorenana, mba hialana amin’ny disadisa sy ahiahy amin’ny valim-pifidianana. Hiara hiasa amin’ny CFM zahay mba hisian’ny fifidianana madio, dia isaorana betsaka ny tolo-tanany.

Tetsy andaniny, ny Filohan’ny CFM dia nanoritra fa ny fifampiresahana ihany no mampilamina, izay ny foto-kevi-dehibe ao anatin’io antontan-kevitra naroson’izy ireo io. Ny fampihavananapirenena moa izany dia tsy hoe andravina foana ny disadisa efa misy fa misoroka koa.

Ary farany dia nampatsiahy ny filohany HCC, Rakotoarisoa Florent fa « ny CFM dia tsy mpandamina ny disadisa ara-politikafoana. Ohatra izany ady ara-poko . Ka amin’ny maha zanak’Amboasary Atsimo ny tenako, dia isaorako manokana eto ny Filohan’ity Andrimpankana ity sy ireo mpiara-miasa aminy. Satria nisy disadisa tamy foko anakiroa tany Amboasary Atsimo, any amin’ny Kominina Marotsiraka,  nahafatesana olona maro, nifamono ireo foko anankiroa nandritra ny taona amaro. Ka rehefa nidina tany ny CFM dia niravina io disadisa io. Ka eto aho dia manolotra fankasitrahana feno ity Andri-panjakana ity sy ny Filohany. Koa tohizo ny asanareo ao amin’ny CFM satria na disadisa ara-poko ihany koa fa tsy ny ara-politika ihany dia manakana ny fampandrosoana any amin’ny faritra iray.

FANOKAFANA NY FIVORIAM-BE VOALOHAN’NY CFM NY TAONA 2022

Lapan’ny Fampihavanam-pirenena Ampefiloha (01.03.2022) tamin’ny 10 ora.

 

Fivoriambe izay didin’ny lalana 16-037 ny 2 febroary 2017 momba ny fampihavanam-pirenena, tanterahina isan-telo volana.

Kabarin’ny Filoha, MAKA Alphonse :

Iarahamahalala ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena, na eo amin’ny lafiny politika, eo koa ny voina voajanahary isan-karazany, ny valan’aretina covid19. Tsapa koa fa miakatra foana ny mari-pana ara-politika, ary mbola mahazo vahana hatrany disadisa eo amin’ny mpomba ny fitondrana sy ny mpanohitra. Manoloana an’izany indrindra dia tsy miraviravy tanana ny CFM fa mikaroka vahaolana hatrany mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenentsika.

Manomboka mifantoka amin’ny resaka fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2023 ny resaka fifandonankevitra ankehitriny. Azo singanina amin’izany ady hevitra izany ny fanavaozana ny lisi-pifidianana, mba hisian’ny fifidianana mangarahara sy madio ary eken’ny rehetra. Ao koa ny fitakiana fikaonandoham-pirenena avy amin’ireo mpanohitra alohan’ny hisian’ny fifidianana eto amin’ny firenentsika. Noho izany manamafy izahay eto amin’ny CFM fa ny fifampiresahana hatrany, ny fifampiresahana ihany no antoky ny filaminana sy ny fampandrosoana (dialogue, apaisement, stabilité politique et développement). Tokony hahay maka lesona tamin’ny zavatra nitranga teo aloha ny mpiray tanindrazana, singanina manokana amin’izany ireo krizy maro samihafa  nifandimby teto amin’ny firenena, izay namela takaitra tokoa na teo amin’ny lafiny politika, sosialy, toe-karena. Moa ve kolo-tsaina tia ady sy fifandrafesana, feno valifaty (culture de vengeance) no ho volena eto amintsika ? Ny tena loza aza dia misy ireo maneho fihetsika, manao fanapahan-kevitra sy fanambarana miendrika adi-poko. Misy mihintsy amin’zao fotoana izao  ny fandroahana ireo olona tsy iray fiavina ami’ny tena. Aoka re tsy hilalao afo isika, mora ny mandrehitra fa ny mamono sarotra dia sarotra. Koa mbola averinay hatrany fa ny fifampiresahana ihany no afahantsika misoroka ary mamaha izay olana sy disadisa mety hitranga eto amin’ny firenena, ka izany dia tokony ho ao anaty ny fihavanana tanteraka, ka hanjaka hatrany ny culture de dialogue sy ny culture de tolérance.

Izany indrindra no nahatonga anay teto amin’ny CFM, namolavola fehinkevitra nandravonana ireo dinik’asa izay nataonay manerana ny Nosy. Teo ihany koa ny fifampidinihana tamin’ireo raiamandreny ara-politika, ny fiarahamoni-pirenen, ny raiamandreny ara-pinoana sy ara-drazana, ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanohitra, nentina namalavola izany  fehinkevitra izany. Natolotra ireo tompon’andraikitra mahefa, mba hisian’ny fifidianana madio sy mangaraharaha ary eken’ny rehetra : efa voatolotra  ny an’ny CENI, ary amin’ny Alakamisy ho avy izao ny an’ny HCC, mbola hitohy eo anivon’ny ministera ny Atitany, ny ao amin’ny parlemanta, ny Filoham-pirenena sy ny Praiministra.

Momba ny « Réseaux sociaux » : miantso ny tompon’andraikitra mahefa mba hanao fifampidinihana,  mba hiantso ny herivelona rehetra hifampidinika mikasika ny fampiasana ny réseaux sociaux indrindra ny Facebook. Hita fa ity fitaovan-tserasera ity dia misy tombontsoa lehibe nefa tsy azo adinoina koa ny voka-dratsiny. Noha izany zahay eto ami’ny CFM dia mahatsapa fa tokony hisy aro-fanina (balises) ny fampiasana azy io mba ahafahana hametra ny voka-dratsiny.

Momba antsika CFM manokana sy ny iraka nampanaovina antsika, anjaratsika no mamaly ny fanotaniana hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana ireo iraka nampanaovina ny CFM, inona ny tratra inona ny mbola tsy vita. Singanina eto ny vina momba ny famahana ny olona ateraky ny fifindramonina anatiny, eo ihany koa ireo antontaratasy momba ny famotsorankeloka, ny fampihavanana ara-tantara izay natomboka tany Ifandana, ny fametrahana ny espace de dialogue isam-paritra, ny fametrahana ny fihavanana ho lasa vakoka iraisam-pirenena…

FANAMBARANA NATAONY FILOHANY CFM NY 26/01/2022

FANAMBARAN’NY FILOHAN’NY CFM MANOLOANA NY VOINA NATERAKY NY RIVO-DOZA ANA

Manoloana izao voina mihatra amin’ny firenentsika izao, izay vokatry ny hetraketraky ny natiora, ary eo ko any valan’aretina maro samihafa, misy ireo mpiray tanindrazana namoy ny ainy, ao koa ireo naratra sy ireo mitondra takaitra. Koa miondrika am-panajana eo amin’ireo namoy ny ainy ary mirary fahasalamana haingana ho an’ireo naratra. Eto koa izahay dia mitondra ny fampahaherezana ho an’ireo rehetra niharamboina.

Koa fotoana izao hanehoantsika Malagasy ny firaisankina sy ny fihavanana. Fotoana koa izao andraisantsika andraikitra ho fanavotana ny mpiray tanindrazana fa tsy fotoanan’ny fitsikerana, ka ijerentsika ny soa iombonana. Voinkava-mahatratra ary aoka mba tsy hisy hanararaotra izao zava-mitranga eto amin’ny firenentsika izao fa mba samy hifampitsinjo isika samy Malagasy ka ho toy ny trano Atsimo sy Avaratra ka izay tsy mahalen-kialofana.

Koa manainga antsika mpiray tanindrazana rehetra hifampitsinjo ka hanao tolo-tanana, hijery ireo havantsika tra-boina amin’izao fotoana izao. Manainga antsika mba samy hitondra izay tsirambin’ny tanany ho famonjena ny mpiray tanindrazana.

Taorian’ny Fanambarana dia nanoritra ny Filohan’ny CFM fa efa nandray ny andraikiny ny Fitondrampanjakana ary mankahery ireo mpiantsehatra rehetra toy ny eo anivon’ny ministeran’ny Fahasalambahoaka, ny BNGRC, ministeran’ny Asa vaventy amin’ny fanarenana ny lalana, ireo mpitandro ny Filaminana, sy ireo sehatra maro samihafa.

Team building des membres et staff technique du CFM

Du lundi 04 octobre au mercredi 06 octobre 2021, Palais du Fihavanana Ampefiloha Antananarivo

Numéro 03 du trimestriel du CFM

Lanonam-panokafana ny fivoriambe fahatelo (Troisième Assemblée générale) ny Mpikambana ao amin’ny CFM (21.09.2021), notarihin’ny Filohany MAKA Alphonse.

Tamin’ny  kabarim-panokafana  dia  nanoritra  ny  filoha  fa  « ity  fivoriana  ity  dia  handinihana lohahevitra  maro  samihafa  ary  mety  hisy  koa  fandraisana  fanapahan-kevitra  mikasika  ireo  lohahevitra  ireo  any  ampamaranana.  Ankoatran’ireo  antontan-taratasy  momba  ny  famotsoran-keloka  (dossiers d’amnistie) sy  ny  fanonerana  arakasa  (dossiers de réparation de carrière)  dia  miompana  indrindra  amin’ny  fametrahana  paikady  isorohana  izay  mety  ho  disadisa  hitranga  amin’ny  firenentsika,  satria  efa  manakaiky  ny  fotoam-pifidianana,  indrindra  ny  filoham-pirenena  amin’ny  taona  2023. Hiezaka  hitondra  vahaolana  ny  CFM ;  fa  tsy  mivaona  amin’ny  foto-kevitry  ny  lalana  2016-037 ny  taona  2017  momba  ny  fampihavanam-pirenena.  Mbola  ho  ela  ihany  ny taona  2023 saingy  tsy  maintsy  sorohina  dieny  izao  izany».

« Hikarakara  « team building »  izahay  mpikambana  ato  amin’ny  CFM  mandritra  ny  telo  andro  handinihana  ny  lalan-kizorana  taorian’ireo  fihaonana  tamin’ireo  hery  velona  rehetra  eto  amin’ny  firenena :  ny  mpanao  politika eo  amin’ny  fitondrana  sy  ny  mpanohitra,  ny  fiarahamonim-pirenena, ny raiamandreny ara-drazana, ny raiamandreny amapnahy. Maro  ny  soso-kevitra avy amin’ ireo  antokon’olona  ireo  ka  mila  dinihina.  Ny  fidinana  ifotony  nataon’ny  mpikambana  ato  amin’ny   CFM  isam-paritra  koa  dia  manampy  amin’ny  fitadiavambahaolana ».

Taorian’izay  dia  namintina  ny  dingana  vitan’ny  CFM  nanomboka  tamin’ny  fiandohan’ny  taona  ny  filohany :

 • Fanambarana miantso  fitoniana  momba  ny  raharaha  fifofoana  ny  ain’ny  Filoham-pirenena
 • Fametrahana ny  Kianja  maitso  sy  ny  SIF na  ny  sehatra  ifampiresahana  (Espace de dialogue)  andravonana  ny  disadisam-piarahamonina  eny  anivon’ny  Kominina  sy  
 • Ny fampihavanana  ny  foko  Bara  sy  Antandroy  tany  amin’ny  faritra  
 • Momba ny  famontsoran-keloka  dia  nisy  lanonana  ofisialy  natao  isam-paritra,  araka  ny fangatahan’ireo  voakasika,  nanolorana  ny  taratasy  tamin’izy    Ary  marihina  fa  ny fanapahan-kevitry  ny  CFM (décision d’amnistie)  dia  mihantra  avy  hatrany  ary  tsy  azo  anaovana  fampakarana.
 • Momba ny  fanonerana  arakasa  (reparation  de  carrière)  dia  hisy  dinika  miaraka  amin’ny  minisiteran’ny  fiarovana  mikasika  an’ireo  miaramila  nahazo  
 • Momba ny  fanonerana ara-bola  (indemnisation)  dia  miandry  ny  didy  fampiharana  (décret d’application)  isika ;  na  izany  aza  dia  efa  nisy  ny  dinika  niarahan’ny  teknisianin’ny  CFM  sy  ireo  avy  amin’ny  ministeran’ny  Fitsarana  sy  ny  Fitantanambola  natao  tamin’ny  herinandro  teo  ho  famolavolana  io  didy io  (projet de décret).
 • Ny fifindramonina  anatiny  (migration interne)  koa  dia  anisan’ny  nitondran’ny  CFM  anjara  birikiny  koa  satria  mitarika  olana  amin’ny  ara-tsosialy,  ara  tontoloiainana  ary  mampifandrafy  ny  samy  malagasy .

Teo  am-pamaranana  dia  nampatsiahy  ny  filohan’ny  CFM  fa  androany  ny  andro  iraisam-pirenena  ho  an’ny  fandriampahalemana  (journée  internationale  de  la  paix)  ka  irariana  ny  hisian’ny  fandriampahalemana  eto  amintsika  satria  toa  mirongatra  ny  tsy  fandriampahalemana,  raha  tsy  hitanisa  afa  tsy  ny  fanakanan-dalana  miverina  indray  eny  amin’ny  lalam-pirenena,  ny  asan-dahalo  toy  ny  nitranga  tany  Befotaka  roa  andro  lasa  izay  ka  ampolony  ny  olona  maty.

ANTSO HO AMIN’NY FITONIANA

ANTSO HO AMIN’NY FANAJANA NY SOATOAVINA MALAGASY

HISIAN’NY FITONIANA

       

 

 

 

« CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY »

                                 CFM

 

ANTSO HO AMIN’NY FANAJANA NY SOATOAVINA MALAGASY

HISIAN’NY FITONIANA

 • Manoloana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, na ara-tsosialy na ara-toe-karena ary manampy trotraka an’izany ny lafiny ara-politika ka miteraka fahasahiranana sy tebiteby.

 

 • Potika ny Soatoavina satria: teny mandratra, tsy tokony ho renesin’ny sofina akory, feo sy endrika feno fahavinirana, izany no iainana ankehitriny.

 

 • Toa tsy afaka mifampiresaka mivantana intsony raha tsy amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera samihafa ! Ny serasera izay tokony miabo mba hampiombona, kanefa dia lasa fitaovana mampisy fisaraham-bazana ary raha mitohy dia hiteraka herisetra.

Koa manoloana ireo zava-misy ankehitriny ireo.

DIA :

 • Mampahatsiahy ny « Conseil du Fampihavanana Malagasy», ny Hasin’ny Fahamarinana sy ny Fihavanana maha iray antsika Malagasy.
 • Manao ANTSO AVO ho amin’ny TENA FIHAVANANA ka HIFEHY TENY SY HIFEHY TENA ary hitandro hatrany ny fifanajana.

 

NOHO IZANY :

 • Mandray ny andraikitra manandrify azy, ho tohin’izao Antso izao ny CFM.

Efa nitera-doza loatra teto amintsika ny fisaraham-bazana izay mitarika mankany amin’ny fahantrana lalina koa handeha hosorohana. Izay mampiombona toy ny : fahamarinana, fifanajana, fifampihainoana, firaisankina sy fihavanana no andao hiaraha-miatrika.

« Malagasy mihavana, Vahoaka milamina, Firenena mandroso ».

Ny Birao Maharitra

Appel a un Elan de Solidarité 24/07/2020

Antso ho amin’ny Firaisankina sy ny Fihavanana

Fanambarana teto amin’ny CFM anio 19-05-2020

FIVORIAMBE VOALOHAN’NY CFM NY TAONA 2020

Ny lanonam-panokafana dia natao androany 02.03.2020 tamin’ny 10 ora tao amin’ny siège du CFM Ampefiloha, ary notarihin’ny filohany MAKA Alphonse.

Nanoritra ny filoha MAKA Alphonse fa, « amin’ity taona 2020 dia manana vinan’asa 6 lehibe ny CFM :

 • Fanatsarana ny fampiharana ny DINAa eto amintsika, ny DINA izay ao anatin’ny soatoavina malagasy ary anisany mahomby amin’ny fampandraisana andraikitra ny vahoaka amin’ny fitantanana sy ny fikajiana ny resaka ny fandriampahalemana (cadrage du DINa), iarahana miasa amin’ny sampan-draharaham-panjakana voakasik’izany, toy ny minisiteran’ny Atitany, ny an’ny Fitsarana, ny Mpitandro ny Filaminana. Andraikitray CFM ny manatsara ny fampiharana ny DINA, fiarahamiasa amin’ny samy malagasy mba hitera-bokatsoa ho an’ny firenena.
 • Fanohizana ny famahana ny olana ateraky ny fifindramonina anatiny (migration interne). Tsy voafehy ny fivezivezen’ny mponina (flux migratoire), satria isika tsy manana politika manokana mikasika ny fifindramonina. Izy io dia miteraka lonilony sy fisavoritahan’ny fiarahamonina amin’ny samy Malagasy, satria ny mpifindra monina miteraka fanelingelenana ny tompontany. Anisany toerana nosafidina ao anatin’izany ny Distrikan’Ambatoboeny, ao Ankarafantsika. Efa nivory niaraka tamin’ny tompon’andraikitra ara-panjakana any an-toerana sy ny mponina any izahay ary mbola hotohizana amin’ity taona ity. Betsaka ny toerana voakasik’io olana io (Menabe, Sava, Sofia, Diana…). Mety hiteraka olana amin’ny samy malagasy.
 • Fanohizana ny fikarohana sy fanatanterahana ny fampihavanana ara-tantara, izay mikasika indrindra ny taonjato faha-19. Nisy ireo fifanafihana teo amin’ny samy fanjakana nisy tamin’izany fotoana izany. Vita ny ady, fa ny akony mbola mitoetra. Misy toerana tsy azo itsahin’izao na izao. Ohatra velona sy anisany anaovanay fanadihadiana ny ao Ifandana, Distrikan’Ambalavao nisian’ny fifanafihana teo amin’ny fanjakana roa (Merina sy Betsileo, ka misy faritra tsy azo itsahin’ny foko avy nifanandrina). Tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana iainantsika intsony.
 • Fanohizana sy fanitarana ny fametrahana ny SIF na Sehatra ifampiresahana (plate-forme de concertation ou plate-forme de dialogue). Mahita izahay ato amin’ny CFM fa ny fifampiresahana ihany no mahavaha olana, na politika na sosialy. Izy io dia ivondronan’ny herivelona rehetra manerana ny nosy (fikambanana politika, société civile, mpitondra fivavahana, mpitondra nenti-paharazana…). Ezahinay apetraka isam-paritra ary mety ho tonga isaky ny Distrika ny SIF. Efa nisy ny napetraka tany Fianarantsoa, ary nazoto dia nazoto ny mpiray tanindrazana nandray anjara. Na resaka ady tany io, na resaka insécurité, na olana tsotra tsy mila entina any amin’ny Fitsarana fa fifampiresahana dia mahavaha ny olana.
 • Ady tany, anisany mamotika fiarahamonina malagasy. Mijery manokana ny anjara birikiny ny CFM ho famahana ity olana ity.
 • Mikasika ireo requêtes na demandes d’amnistie, demandes de réparation, demandes d’indemnisation, izay tonga eto aminay (demandes miisa 1300 eo ho eo no tonga eto aminay), avy amin’ny faritany rehetra manerana ny Madagasikara, misy sivily ary misy ny miaramila. Hodinihinay lalina ary handraisana fanapaha-kevitra amin’ity taona ity. Tsy hoe milalao asa fa mitandrina dia mitandrina ny CFM. Mila fandinihana lalina, sao mihinana am-bolony ny CFM. Sao ny fanapahan-kevitry ny CFM indray no hitarika lonilony amin’ny samy Malagasy. Efa nidina ifotony izahay nanao ny fanadihadiana ary mbola mitohy hatramin’izao.

Nampahatsiahy moa ny filoha ny CFM fa ny tena andraikitra lehibe ny CFM dia ny fametrahana fitoniana, mba tsy hisian’ny krizy politika miverimberina intsony. Ary miantso ny mpanao politika sy ny olona tsotra mba hitandro ny soa iombonana ary hanaja izany ka ho mora ny fikatsahana ny fitoniana.

Marihina fa tsy resa-bola fotsiny ny resaka fanonerana sy ny onitra (indemnisation, réparation), fa ny tanjona dia ny hisian’ny fampihavanan’ny samy malagasy. Misy OPJ avy amin’ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena miara-miasa aminay midina ifotony manao fanadihadiana. Ny resaka ara-bola no dingana farany. Nanao volavolana didim-panjakanaizahay efa nomenay ny Fitsarana, satria izahay tsy manana fahefana hamoaka didy, mba ho fananganana ny « fonds national de solidarité », handoavana ny onitra sy ny fanonerana.

Soritana fa tsy anjaran’ny CFM ny mamerina ny gradin’ireo tara grady na nampidinina grady noho ny  krizy politika nifandimby, na sivily io na miaramila fa any amin’ny minisitera mpiahy. Fa anjaranay kosa ny manaporofo fa misy resaka politika ny fahataran’ny gradin’olona iray (faits liés aux événements politiques entre 2002 jusqu’à la fin de la Transition).

Fifaninana sary famamantarana (Logo) faha-60 taonan’ny Fahaleovantena sy ny Foloalindahy

FANAMBARAN’NY FILOHAN’NY CFM HO AMIN’NY FIATREHANA NY FIFIDIANANA BEN’NY TANANA SY MPANOLO-TSAINA (Alatsinainy 04/11/2019)

Ry Malagasy mpiray tanindrazana,

Afaka fotoana fohy isika dia hiatrika ny fifidianana Ben’ny Tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanana, fifidianana ho marikin’ny demokratia sy ny fitsinjaram-pahefana, koa manentana antsika mpiray tanindrazana rehetra hanefa ny adidintsika amin’izany fotoan-dehibe izany.

Manaraka izany tsy ho ela isika dia hanaraka ny fotoana fampielezan-kevitra, fotoana ahafahan’ny kandida mizara amintsika ny programan’asany. Ka eto izahay ao anatin’ny CFM dia miangavy, ary maniry koa raha maniry antsika handrindra an’izany fampielezan-kevitra izany ao anatin’ny fitoniana, firahalahina, ary indrindra indrindra amin’ny fanajana ny soa toavina maha malagasy dia ny fihavanana. Entanina koa isika rehetra mba hanaja ny lalana velona eto amintsika, fa ao anatin’ny fanajana ny lalana no ahafahantsika manaja ny demokratia. Koa miangavy antsika kandida sy mpanohana ny kandida mba samy hanao ny fampielezan-kevitra am-pitoniana, mba afahantsika mampandroso ny firenentsika, satria ao anatin’ny fitoniana no afahantsika miatrika ny asa fampandrosoana.

CLOTURE DE LA TROISIEME ASSEMBLEE GENERALE DU CFM POUR L’ANNEE 2019 (27.09.2019)

La cérémonie de clôture a lieu ce jour à 10h au siège du CFM à Ampefiloha. Dans son discours le Président du CFM, Maka Alphonse a résumé les travaux de tous les membres pendant un mois. 

 • Ce rendez-vous a permis aux 33 membres du CFM de mettre en place deux commissions spécial, l’une pour la « migration intérieure » et l’autre en vue d’une « réconciliation historique » pour le cas de certaines régions.

Commission spécial « Réconciliation historique » : dans la localité d’Ifandana (du côté d’Ambalavao), l’antagonisme latent entre Merina et Betsileo reste d’actualité. Ce problème est né de l’attaque de l’Armée de Radama contre les autochtones (du temps de la royauté), mais la rivalité entre ces derniers et les « Merina » est loin d’être effacé par le temps. Un problème qui nécessite l’intervention du CFM pour rétablir la sérénité et surtout le « fihavanana » entre Malagasy. Ainsi, une délégation sur CFM va incessamment descendre sur terrain.

Commission spécial « migration intérieure » : dont la première mission se fera dans le District d’Ambato Boeny. La migration d’une partie de la population d’autres Régions à Ambato Boeny (ou autres Districts) n’est pas sans impact sur la vie de la population locale, pour ne citer que la dégradation de l’environnement due à la recherche de terrain à exploiter. La consternation des autochtones est à l’origine des rivalités entre Malagasy.

 • L’initiative du CFM d’inscrire le « Fihavanana » dans le Patrimoine immatériel de l’Humanité n’est pas abandonnée, un autre sujet abordé durant cette troisième session. La procédure continue et ceci en collaboration avec le ministère de la Culture et du Patrimoine. Fin prêt, le dossier sera remis dans les prochains jours entre les mains du Gouvernement, suivi d’une rencontre entre tous les acteurs concernés au niveau du Gouvernement et du CFM.
 • Autour des prochaines élections communales (élections de proximité), le Président du CFM a lancé un appel pressant à l’endroit de tous les candidats d’entreprendre leur campagne électorale dans le respect mutuel et surtout dans le respect du « fihavanana » malagasy. « L’organisation d’élections libres et transparentes se fait dans le calme et l’apaisement ». MAKA Alphonse appelle à éviter les provocations entre candidats. « Chers candidats, les électeurs portent leur jugement sur votre programme de développement, et non sur votre capacité de nuisance ».

EMISSION « MALAGASY ITSIKA » DE LA RADIO NATIONALE, tous les dimanches à 16 h 30.

EMISSION « MALAGASY ITSIKA » DE LA RADIO NATIONALE, tous les dimanches à 16 h 30.

Un rendez-vous dominical à ne pas rater, qui traite la principale mission du CFM ainsi que sa raison d’être. L’objectif est surtout de redresser la perception floue autour de la conduite du processus de réconciliation nationale au niveau du CFM.

Intervention du Président du CFM, MAKA Alphonse et du vice-président de cet organe constitutionnel pour l’ex-province d’Antananarivo, RAMAMIMAMPIONONA Gérard :

DIMANCHE 15.09.2019

OUVERTURE DE LA TROISIEME ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES DU CFM (Lundi 2 septembre 2019)

Troisième Assemblée générale des membres du CFM en photos

L’ouverture de l’Assemblée générale des membres du CFM a lieu ce jour à 10 h. Le discours du Président de cet organe constitutionnel, MAKA Alphonse, a ouvert ce troisième rendez-vous trimestriel des 33 membres de cet organe qui se charge de la réconciliation.

Son Président a rappelé les différentes activités du CFM, entre les deux dernières Assemblées générales. Ce dernier a mis en exergue la présentation officielle du rapport activité du CFM qui a eu lieu le 26 juillet dernier. « A noter que dans son article 31, la loi 2016-037 relative à la réconciliation nationale prévoit que les autorités compétentes doivent prendre en considération les propositions, recommandations, résolutions du Conseil du Fampihavanana Malagasy.
A chaque session parlementaire, l’Exécutif est tenu de donner réponses aux recommandations du Conseil du Fampihavanana Malagasy. A cet effet, on espère bien que l’Exécutif va donner suite aux recommandations que nous avons remises entre les mains des différentes Institutions étatiques, à la suite de la présentation de notre rapport d’activité », a souligné le Président du CFM.

Ce dernier a également signalé que les ateliers organisés, pendant l’intersession, dans différentes Régions ont servi de cadre pour la sensibilisation sur la mise en œuvre du processus de réconciliation (Mampikony Région Sofia, Nosy Be dans la Région Diana, Moramanga dans l’Alaotra Mangoro…). Les portes-ouvertes sur la raison d’être du CFM (Marovoay Boeny, Miarinarivo Itasy) ne sont pas en reste, sans oublier de signaler l’atelier sur le problème de l’insécurité dans la Région Fianarantsoa. A noter qu’à partir de ces démarches effectuées dans toute l’Ile, les demandes de la population pour la mise en place des démembrements du CFM au niveau des Régions se font entendre.

Le Président Alphonse MAKA n’a par la suite pas manqué de signaler que « le partenariat avec les différentes institutions internationales œuvrant dans la réconciliation nationale continue. On peut citer, entre autres, notre rencontre avec Patrick Mutzenberg du CCPR (une institution œuvrant dans le droit de l’Homme dont le siège se trouve à Genève) ».

Par ailleurs, tous les membres du CFM pendant l’intersession ont répertorié les différents foyers de tension existants dans leur Région respective, susceptibles d’entraver la mise en œuvre du processus de réconciliation.

A la fin de son discours, le président du CFM a fait savoir l’ordre du jour de cette troisième Assemblée générale qui va durer 1 mois, à savoir :

 • La sensibilisation sur l’apaisement menée par le CFM en vue des prochaines élections communales.
 • Le Traitement des demandes de réparation et d’indemnisation des victimes de crise politiques.
 • Les travaux des trois commissions au sein du CFM.